Regulamin sklepu internetowego

 

 

§1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy PRINTOVSKI, dostępny pod adresem internetowym app.wallandpix.com, prowadzony jest przez Łukasza Frączka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Frączek Studio K, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8681691356 , REGON 120652913

 

§2

Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Frączek Studio K, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8681691356 , REGON 120652913.

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym app.wallandpix.com

4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą multimedialnego koszyka i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

7. Multimedialny koszyk – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów. Widoczne są w nim wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.

8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy:

Łukasz Frączek Studio K
Okulice 68
32-712 Okulice
woj. małopolskie

2. Adres e-mail Sprzedawcy: printovski@printovski.com

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 579 618 622

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

96 1050 1445 1000 0092 1373 1400
ING Bank Śląski

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-18.

 

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Edge, Opera o rozdzielczości nie mniejszej niż 1200×800 pikseli

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

c. aktywne konto w aplikacji internetowej pod adresem app.wallandpix.com.

 

§5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych w panelu założonego konta umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

 

§6

Zasady składania Zamówienia oraz dostawy

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Zalogować się do konta użytkownika w aplikacji pod domeną app.wallandpix.com

2. Dodać wybrane produkty do koszyka

3. Wypełnić dane osobowe oraz adres dostawy

4. Opłacić zamówienie

5. Po opłaceniu zamówienia zostanie wysłane pod wskazany adres.

 

§7

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu oraz opłaceniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem aplikacji zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Produkt zostanie dostarczony pod wskazany przy zamówieniu adres po opłaceniu zamówienia.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy (Gwarancja Satysfakcji)

1. Klient może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3..

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Klient odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Odsyłany produkt nie może być uszkodzony. Musi być kompletny i w stanie takim, w jakim otrzymał go klient. Jest to warunek konieczny do odstąpienia od umowy sprzedaży.

g. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 

§9

Reklamacja i gwarancja 

1. Sprzedawca udziela 30 lat gwarancji na produkty wydrukowane na papierze fotograficznym oraz 10 lat gwarancji na produkty wydrukowane na płótnie. Informacja o gwarancjach zawarta jest na stronie printovski.com.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego przez Klienta produktu, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia tej wady lub wymiany produktu na nowy.

3. Przy wymianie produktu na nowy, Kupujący dostarczy Sprzedawcy pliki z fotografiami, z których Sprzedawca będzie mógł wykonać wymieniany produkt.

4. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu (np. przenoszeniem, niewłaściwym zwieszeniem, wystawieniem produktu na długotrwałe działanie promienie słonecznych, zanieczyszczeń lub freonu).

5. Gwarancji podlegają wady produktu powstałe w ciągu użytkowania produktu (jak blaknięcie, przebarwienia wydruku, szpary w ramach lub krosnach malarskich powstałe w wyniku odkształcania się drewna, itp.)

6. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie dane Sprzedawcy.

7. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, fotografie wadliwego produktu, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru (naprawa lub wymiana na nowy).

8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

10. Klient ponosi bezpośrednie koszty wysyłki Produktu, także koszty wysyłki Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

 11. W przypadku sytuacji nie uwzględnionej w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

  

§10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.